ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 106
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 384
)
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку 
фермерських господарств
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуються на фінансову підтримку шляхом виділення бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі — Укрдержфонд).
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуються на фінансову підтримку шляхом виділення спеціальної бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
3. Фінансова підтримка надається:
фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;
зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).
Зазначені фермерські господарства є одержувачами фінансової підтримки, передбаченої цим Порядком (далі — одержувачі).
4. Фінансова підтримка не надається одержувачам:
стосовно яких порушено справу про банкрутство;
яких в установленому порядку визнано банкрутами;
які перебувають на стадії ліквідації;
які мають на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”;
які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);
щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
Наявність обставин, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту, перевіряється уповноваженим банком, Укрдержфондом та структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, з урахуванням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
5. Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:
часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених);
фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг;
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) — новоствореним фермерським господарствам;
спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.
Розподіл бюджетних коштів за напрямами, передбаченими цим пунктом, затверджується Мінекономіки.
6. Фінансова підтримка за напрямами, визначеними абзацами другим та третім пункту 5 цього Порядку, надається через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі — уповноважений банк).
Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278, № 93, ст. 3004).
Форми заявок для отримання фінансової підтримки затверджуються Мінекономіки.
7. Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених) за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, залучення фінансово-кредитних ресурсів, впровадження систем безпечності під час  виробництва харчових продуктів і кормів для тварин, екологічне управління та зовнішньоекономічна діяльність надається у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень (далі — часткова компенсація).
Для отримання часткової компенсації одержувач подає уповноваженому банку заявку та такі документи:
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), дійсну на дату подання заявки;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;
копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстрована відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та з якою укладено договір;
копію договору про надання дорадчих послуг;
копію акта про надання дорадчої послуги;
копію платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.
Граничний строк подання документів для отримання часткової компенсації — 15 листопада поточного року.
Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній або паперовій формі.
Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (далі — реєстри), і щомісяця до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, подають їх до Мінекономіки в електронній та паперовій формі.
Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів:
формує щомісяця до 15 числа, але не пізніше 25 листопада поточного року, перелік одержувачів на отримання часткової компенсації і надсилає його ДПС та Укрдержфонду з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;
виключає на підставі інформації від ДПС та Укрдержфонду, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку одержувачів, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує протягом двох робочих днів з дати отримання інформації від ДПС та Укрдержфонду, але не пізніше 5 грудня поточного року, перелік одержувачів у розрізі уповноважених банків для виплати часткової компенсації;
затверджує протягом десяти робочих днів, але не пізніше 10 грудня поточного року, розподіл бюджетних коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації.
Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі:
підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;
розподілу бюджетних коштів між уповноваженими банками;
реєстру у розрізі уповноважених банків для виплати часткової компенсації.
Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.
Форму реєстру затверджує Мінекономіки.
8.  Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств у період їх становлення (перші три роки після створення) для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, екологічне управління, залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифікація сільськогосподарської діяльності (далі — фінансова підтримка) надається один раз у розмірі, що не перевищує 36 000 гривень, за умови попередньо укладеного до кінця поточного бюджетного періоду договору та на підставі акта/актів виконаних робіт.
Договір укладається між одержувачем та сільськогосподарською дорадчою службою або сільськогосподарським дорадником/експертом-дорадником, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку суб’єктом підприємницької діяльності.
Для отримання фінансової підтримки одержувач подає уповноваженому банку заявку та такі документи:
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), актуальну на дату подання заявки;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого сільськогосподарській дорадчій службі, або кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника, які зареєстровані відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та з якими укладено договір;
копію договору про надання сільськогосподарських дорадчих послуг;
акт/акти виконаних робіт.
Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній або паперовій формі.
Граничний строк подання документів для отримання фінансової підтримки — 15 листопада поточного року.
Уповноважені банки формують реєстри одержувачів фінансової підтримки для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг і щомісяця до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, подають їх до Мінекономіки в електронній та паперовій формі.
Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів фінансової підтримки для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг:
формує щомісяця до 15 числа, але не пізніше 25 листопада поточного року, перелік одержувачів фінансової підтримки для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг і надсилає його ДПС та Укрдержфонду з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;
виключає на підставі інформації від ДПС та Укрдержфонду, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку одержувачів, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує протягом двох робочих днів з дати отримання інформації від ДПС та Укрдержфонду, але не пізніше 5 грудня поточного року, перелік одержувачів у розрізі уповноважених банків для виплати фінансової підтримки;
затверджує протягом десяти робочих днів, але не пізніше 10 грудня поточного року, розподіл бюджетних коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі у фінансовій підтримці.
Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі:
підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;
розподілу бюджетних коштів між уповноваженими банками;
реєстру у розрізі уповноважених банків для виплати фінансової підтримки.
Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.
Форму реєстру затверджує Мінекономіки.
9. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5 000 гривень на 1 гектар, але не більше 100 000 гривень на одне фермерське господарство.
Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та такі документи:
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”);
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:
стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;
стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”, для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства.
Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній та паперовій формі.
Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду в електронній та  паперовій формі.
Граничний строк подання документів до регіональних відділень Укрдержфонду для отримання бюджетної субсидії — 30 жовтня поточного року.
Реєстр новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) фізичної особи — підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.
Укрдержфонд:
перевіряє наявність заборгованості перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”;
формує двічі на рік до 1 липня та 10 листопада перелік новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;
виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує до 10 липня та 20 листопада зведений реєстр новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії, який подає Мінекономіки.
Мінекономіки затверджує до 15 липня та 25 листопада на підставі наданого Укрдержфондом зведеного реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських господарств за відповідним напрямом, та спрямовує протягом п’яти робочих днів з дати затвердження бюджетні кошти до Укрдержфонду в межах бюджетних асигнувань.
Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки новостворених фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.
Форми реєстрів затверджуються Мінекономіки.
10. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності надається на безповоротній основі одержувачам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 250 000 гривень (далі — дотація за утримання корів).
Дотація за утримання корів надається одержувачам, які не отримували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст поголів’я корів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729; 2020 р., № 43, ст. 1395).
Для отримання дотації за утримання корів одержувачі подають до структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року) та такі документи:
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), дійсну на дату подання заявки;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період.
Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів в електронній або паперовій формі.
Граничний строк подання документів для отримання дотації за утримання корів — 31 серпня поточного року.
Документи, подані не в повному обсязі, повертаються одержувачу в триденний строк із зазначенням причини повернення.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
За зверненням структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у п’ятиденний строк подає інформацію за кожним одержувачем про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів усіх напрямів продуктивності станом на 1 липня поточного року.
Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, перевіряють подані заявки та документи на відповідність вимогам цього Порядку, визначають обсяг дотації за утримання корів за кожним одержувачем та протягом десяти днів, але не пізніше 15 вересня, подають до Мінекономіки зведену відомість про нарахування сум дотації за утримання корів.
Форму відомості затверджує Мінекономіки.
Мінекономіки:
протягом п’яти робочих днів формує перелік одержувачів дотації за утримання корів і надсилає його ДПС та Укрдержфонду з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;
виключає на підставі інформації від ДПС та Укрдержфонду, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку одержувачів дотації за утримання корів одержувачів, щодо яких виявлено обставини, зазначені в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;
затверджує до 10 жовтня розподіл бюджетних коштів між структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, в розрізі кожного фермерського господарства пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань;
інформує структурні підрозділи облдержадміністрації, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, про прийняте рішення та спрямовує їм бюджетні кошти.
На підставі наказу Мінекономіки про розподіл бюджетних коштів структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, здійснюють через банки розподіл бюджетних коштів між фермерськими господарствами, яким нарахована дотація за утримання корів, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями та/або переліком фермерських господарств, що містять інформацію, необхідну для перерахування коштів на рахунки, відкриті в банках.
Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 20 січня наступного бюджетного періоду до Мінекономіки узагальнену інформацію про дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності.
11. Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою протягом бюджетного періоду один раз за кожним з напрямів на загальну суму, яка не перевищує 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, з урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, зобов’язана повідомити центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами державної підтримки, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.
Перерахунок сум фінансової підтримки, що надається одержувачам, які включені до реєстрів, сформованих відповідно до цього Порядку, не здійснюється.
12. Відповідність одержувачів критеріям, визначеним у пункті 3 цього Порядку, для отримання фінансової підтримки за відповідними напрямами зазначається одержувачами у заявках для отримання фінансової підтримки. У разі надання недостовірної інформації чи встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту незаконного отримання бюджетних коштів одержувач протягом місяця повертає їх до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.
13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
Товари, придбані з використанням бюджетних коштів, не можуть бути відчужені протягом трьох років з дати їх придбання та використовуються за призначенням, крім випадку, коли такі товари прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання одержувачем зобов’язань за кредитним договором.
14. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
15. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня надсилає щороку 
до 15 січня наступного бюджетного періоду до Мінекономіки узагальнену інформацію про використання коштів за напрямом, визначеним абзацом четвертим пункту 5 цього Порядку.
Мінекономіки у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та після перевірки Казначейством зведеної бюджетної та консолідованої фінансової звітності головного розпорядника бюджетних коштів — інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
_____________________